Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

DM

UNICUM ondersteunt eerstelijns zorgprofessionals bij het goed organiseren van de ketenzorg voor mensen met diabetes mellitus type 2. We onderhandelen en sluiten contracten af met zorgverzekeraars. We bieden een handig systeem voor declareren, verwijzen, consulteren en communiceren: Calculus VIPLive. Deze software werkt in combinatie met alle huisartsinformatiesystemen (HISsen).

Samen werken aan kwaliteit
De bij ons aangesloten eerstelijns zorgprofessionals werken met een door UNICUM ontwikkeld Handboek en onze Handreiking Diabetes. Deze documenten vormen een leidraad voor het organiseren van de zorg voor mensen met diabetes. We geven ook praktische ondersteuning bij het vormgeven van goede diabeteszorg in de praktijk. Bij vragen of problemen kunnen aangesloten zorgprofessionals altijd bij onze consulenten en de kaderhuisarts DM terecht.

Nieuwe inzichten en ontwikkelingen
UNICUM organiseert scholing op het vlak van diabetes. Hierdoor blijven zorgprofessionals op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit vakgebied. Nieuwe inzichten of instrumenten kunnen we eerst testen in een klein aantal praktijken door mee te doen aan een lopend onderzoek of met een eigen pilot. Bij goede ervaringen kunnen ook de andere samenwerkende praktijken de kwaliteit van zorg verbeteren met de beproefde, nieuwe aanpak.

Contracteren

Ketenzorgcontracten zijn mogelijk voor DM (type2), COPD en VRM. De praktijkhouder bepaalt zelf welke overeenkomsten hij afsluit. Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst gelden voorwaarden ten aanzien van werkgebied, deskundigheid, capaciteit en kwaliteit. UNICUM hanteert de van toepassing zijnde eisen van de zorgverzekeraar in de overeenkomsten met de zorgverleners en faciliteert het declaratie-, registratie-, verwijs- en rapportagetraject voor de zorgverleners door middel van VIPLive en de VIPapp. Een ketenzorgovereenkomst wordt telkens voor een periode van 1 kalenderjaar afgesloten.

Het contracteerproces is maximaal geautomatiseerd. De zorgverlener ontvangt jaarlijks, zo mogelijk in november/december, digitaal een aanbod voor het daaropvolgende kalenderjaar. In principe wordt telkens automatisch een overeenkomst voor het nieuwe kalenderjaar aangeboden. In de aanbiedingsmail treft de zorgverlener een link aan naar de overeenkomst (pdf), zodat hij deze kan beoordelen. Is de zorgverlener akkoord, kan hij de overeenkomst digitaal ondertekenen en daarmee accepteren.

Handboek en handreikingen DM

UNICUM heeft één eigen handboek ontwikkeld voor het complete ketenzorgaanbod. Daarin staat de praktische uitvoering van de zorg beschreven. Voor de medisch-inhoudelijke kant van diabeteszorg biedt UNICUM een eigen handreiking diabetes. Onze handreiking is gebaseerd op de zorgstandaard Diabetes Mellitus en op de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Deze publicaties zijn hier te vinden.

Diëtisten, pedicuren en podotherapeuten die met ons samenwerken gebruiken de voor hen relevante hoofdstukken uit het handboek. Door deze richtlijnen te hanteren, houden we de kwaliteit van zorg hoog, kiezen we voor persoonsgerichte zorg en verloopt de organisatie van de zorg efficiënt.

Eenvoudig registreren ketenzorg

Om de kwaliteit van de zorg aan onze chronische patiënten te monitoren maken de bij UNICUM aangesloten zorgverleners gebruik van rapportages in VIPLive. Om zinvolle rapportages te verkrijgen, is het nodig dat alle gegevens waarover gerapporteerd wordt ook daadwerkelijk als meetwaarde in het HIS geregistreerd worden.

In 2021 heeft de medische vakcommissie van UNICUM per zorgketen vastgesteld welke informatie minimaal geregistreerd moet worden om te komen tot zinvolle spiegelinformatie. Dit resulteerde in protocollen (of onderzoeken) ‘eenvoudig registreren ketenzorg’. Deze nieuwe protocollen zijn opgesteld op basis van wat VIPLive minimaal nodig heeft.

Uiteraard kunnen deze nieuwe protocollen geheel naar eigen wens worden uitgebreid. Ook is het mogelijk je eigen protocollen te blijven gebruiken. Kijk dan wel of je eigen protocol minimaal de meetwaarden uit de vernieuwde protocollen bevat.

UNICUM is vervolgens met de verschillende HIS’en uit de regio in gesprek gegaan met de vraag om deze protocollen in het HIS te implementeren. Dit om de zorgverleners bij het registreren zoveel als mogelijk te ondersteunen.

Met ingang van 1 april 2022 is het voor jou als zorgverlener mogelijk om gebruik te maken van deze protocollen, je vindt deze onder de volgende benamingen:

Bij Medicom
Unicum Astma/COPD
Unicum DM2/cvrm/hvz

Bij Promedico-ASP
Unicum Astma v2022
Unicum COPD v2022
Unicum Astma/COPD v2022
Unicum Diabetes v2022
Unicum CVRM v2022

Bij MicroHIS
UNI_CVRM
UNI_Astma
UNI_Astma-COPD
UNI_COPD
UNI_Diabetes

CGM-huisarts.

RTA

Goede regionale samenwerking vindt UNICUM belangrijk. Daarom maken we onderdeel uit van Trijn. Dit samenwerkingsverband ontwikkelt Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) op basis van wensen en behoeften van huisartsen en specialisten in de regio. Uitgangspunt daarbij zijn de landelijke transmurale afspraken, standaarden en richtlijnen, voor zover deze beschikbaar zijn.

Het doel van de RTA is het uniformeren van afspraken tussen de eerste en tweede lijn als het gaat om diagnostiek, behandeling, consultatie, (terug)verwijzing en berichtgeving. Uiteindelijk gaat het erom dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt.

Klik hier om de RTA Diabetes Mellitus te raadplegen.

Verwijzen

De huisarts/ POH voert samen met de patiënt de regie. Is het nodig om een patiënt naar een ketenpartner te verwijzen, kan dat via Calculus VIPLive. Met Calculus VIPLive wordt aan de verwijzing meteen nuttige informatie toegevoegd, zoals de contactgegevens van de patiënt en relevante medische informatie. Ook de terugkoppeling gebeurt met behulp van Calculus VIPLive.

Ook is het mogelijk bij vragen over diagnostiek en/of therapie bij DM-patiënten een kaderhuisarts te consulteren via Calculus VIPLive.

Indicatoren

Goede zorg is merkbaar, maar ook tot op zekere hoogte meetbaar. Binnen VIPLive heeft zowel de zorgverlener als de ketenzorgorganisatie inzage via het dashboard. Per kwartaal leveren de zorgverleners hun declaratie aan via VIP en daarmee worden de meest actuele gegevens ge-upload. Op basis van die gegevens zijn standaard rapportages beschikbaar op praktijk- en regioniveau. Per zorgstraat is voor een beperkt aantal indicatoren een minimum registratiegraad afgesproken, deze kengetallen vindt u bij de rapportages. Klik hier voor meer informatie en uitleg over VIPLive.

In overleg tussen zorgverzekeraars en brancheorganisaties (o.a. LHV en InEen) is op landelijk niveau een set van indicatoren afgesproken, die jaarlijks door de ketenzorgorganisaties dient te worden aangeleverd voor de benchmark.

Heb je de informatie die je zocht niet gevonden?

De kaderarts
kan via VIPLive geconsulteerd worden voor medisch inhoudelijk vraagstukken op zijn of haar expertisegebied.

Floris Hirsch - Kaderarts Diabetes Mellitus Stuur een e-mail

De praktijkconsulent is eerste aanspreekpunt voor praktijkondersteuners en huisartsen voor vraagstukken voortkomend uit de ketenzorg. De consulent vervult een brugfunctie richting de huisartsenpraktijk.

Brenda Baar - Praktijkconsulent Stuur een e-mail

Connie Lamers - Praktijkconsulent Stuur een e-mail

Silke

Silke Moelands - Praktijkconsulent Stuur een e-mail

De medisch coördinator, tevens praktiserend huisarts, is verantwoordelijk voor het medisch inhoudelijk coördineren van ketenzorg en andere eerstelijnssamenwerkingsverbanden in de regio. Daarnaast levert zij een bijdrage aan de ontwikkeling, actualisatie en implementatie van handreikingen en leefstijlmodules.

Esther Rusthoven

Esther Rusthoven - Medisch coördinator ZOU Stuur een e-mail

Victoria Jongkamp - Medisch Coördinator Lekstroom Stuur een e-mail

Suzanne Joosten - Medisch Coördinator Lekstroom Stuur een e-mail