Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

UNICUM Symposium: inschrijving geopend!

Op dinsdag 28 november 2023 vindt het UNICUM Symposium voor huisartsen en praktijkondersteuners plaats. Inschrijving is geopend. Lees meer over de inhoud van het programma en schrijf je in via onze scholingskalender.

Veelgestelde vragen

Test

dit is een testvraag

123

TBHZ

Plan van Aanpak: Waar kan ik mijn Plan van Aanpak aanleveren?

Je kan een Plan van Aanpak aanleveren via een webformulier. Via de besloten omgeving van de UNICUM website log je in. Daar vind je de knop ‘Toekomstbestendige Huisartsenzorg’ waarachter je een plan in kan leveren. Een handleiding voor het vinden van en het invullen van een Plan van Aanpak vind je hier.

Plan van Aanpak: Wat doet UNICUM met mijn Plan van Aanpak?

UNICUM heeft als taak om te kijken of het plan in grote lijnen haalbaar is en of het past binnen de kaders van dit programma. Als dat zo is, dan bekrachtigen wij het Plan van Aanpak. Mocht dat niet zo zijn, dan geven wij feedback.

Plan van Aanpak: Wat doet Zilveren Kruis met mijn plan van aanpak?

Zilveren Kruis krijgt je Plan van Aanpak niet te zien. UNICUM heeft als taak om te beoordelen of het Plan van Aanpak past binnen de kaders die Zilveren Kruis gesteld heeft. Rapportage naar Zilveren Kruis wordt gedaan op hoofdlijnen.

Plan van Aanpak: Hoe maak ik een goed Plan van Aanpak?

Het maken van een goed Plan van Aanpak kan best lastig zijn. Wij bieden daarom een toolbox aan die daarbij helpt. Ook ben je van harte welkom bij een werksessie om gezamenlijk aan de slag te maken met een Plan van Aanpak. Aanmelden daarvoor kan via de scholingskalender. Daarnaast kan je op de inspiratiepagina zien waar je collega’s mee bezig zijn. Hier zullen steeds nieuwe inspiratieverhalen op verschijnen. Neem bij vragen vooral contact met ons op. Het is ook mogelijk om op je praktijk een gesprek te hebben over de resultaten van de praktijkscan en/of het Plan van Aanpak.

Praktijkscan: Help! Ik heb nog geen inloggegevens ontvangen?

Controleer eerst de spam/ongewenste e-mail map, als daar geen e-mail van WordPress in zit neem dan contact met ons op via: tbhz@unicum-huisartsenzorg.nl.

Praktijkscan: Kan ik het e-mailadres nog wijzigen dat voor de praktijkscan wordt gebruikt?

Ja, dat kan. Wijziging van het e-mailadres kunt u per e-mail aan ons doorgeven: tbhz@unicum-huisartsenzorg.nl.

Praktijkscan: Kan ik tijdens het invullen van de praktijkscan stoppen en later verdergaan?

Ja, dat kan. Het systeem onthoudt bij welke vraag u in de ladder bent gebleven, mits u dit tussentijds hebt opgeslagen. U kunt dan op een later moment verdergaan. Zie hiervoor ook de handleiding.

Praktijkscan: Klopt het dat ik geen melding heb gehad dat de ladders compleet zijn ingevuld na afloop?

Ja, dat klopt. Indien op de ‘ladders’ pagina de betreffende ladders de status ‘100% voltooid’ hebben, kunt u het programma afsluiten. De resultaten zijn dan al opgeslagen, verder hoeft u niets te doen. Mocht u hierover twijfelen, kunt u altijd even mailen naar tbhz@unicum-huisartsenzorg.nl.

Praktijkscan: Kan ik naar aanleiding van het invullen van de praktijkscan nog wisselen van thema?

Ja, dat kan. Een praktijk kan zelf beslissen met welk thema ze aan de slag gaat, ook al heeft ze eerder een ander thema aan ons doorgegeven.

Praktijkscan: Kunnen wij als maatschap de praktijkscan één keer invullen voor meerdere huisartspraktijken?

Nee, dat kan helaas niet. De Praktijkscan is onderdeel van de individuele deelname aan TBHZ. Een praktijk (met eigen praktijk-AGB) neemt individueel deel en voert zijn eigen declaratie uit. De individuele contractering/vergoeding/kpi’s zijn dus op praktijkniveau. De maatschap of meerdere zelfstandige praktijken mogen wel gezamenlijke initiatieven uitwerken en deze gezamenlijk implementeren.

Declaratie: Kan er momenteel al gedeclareerd worden bij ZK?

Ja, het is mogelijk om Toekomstbestendige Huisartsenzorg te declareren. Dit kan met declaratiecode 31400.

Declaratie: Moet ik als praktijk contact opnemen met Zilveren Kruis over het contract Toekomstbestendige Huisartsenzorg?

Nee, in principe hoeft voor dit traject geen interactie plaats te vinden tussen Zilveren Kruis en de huisarts, behalve in het portaal.

VIPLive

Wat zijn de voordelen van het gebruik van de VIPLive en de app voor digitale communicatie?

Zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers kunnen via VIPLive en met de app gemakkelijk en veilig berichten sturen en informatie uitwisselen. De berichtenfunctie op is vergelijkbaar met WhatsApp. De communicatiemodule en app worden continu verbeterd aan de hand van gebruikersvragen en -wensen. Het gebruik is kosteloos voor bij UNICUM aangesloten praktijken en hun patiënten en samenwerkingspartners.

Is communiceren via VIPLive en de app Calculus VIP veilig?

De makers en beheerders van Calculus VIP zijn ISO 27001 gecertificeerd. Dat betekent dat zij voldoen aan de internationale standaard op het gebied van informatiebeveiliging.
De informatie die je via de app uitwisselt is beveiligd door encryptie: de informatie die je verstuurt is hierdoor niet te ontcijferen door derden. De informatie kan alleen worden ontcijferd met codes die zijn verbonden aan de accounts van de verzender en de ontvanger.
Er is een dubbele controle bij het starten met de app. Eenmalig scan je een QR-code (Android) of vul je een gebruikersnaam/wachtwoord in (Apple). Vervolgens log je bij elk gebruik van de app in met een pincode. Net als bij een app van een bank.
Foto’s die je binnen de app maakt en naar anderen verstuurt (bijvoorbeeld van een wond), worden niet in de fotogalerij van je smartphone of tablet opgeslagen.

Zien de zorgprofessionals/patiënten/mantelzorgers met wie ik via VIPLive communiceer mijn mailadres of telefoonnummer?

Nee, het linken met andere gebruikers verloopt via de webapplicatie VIPLive. Mailadressen of telefoonnummers zijn niet zichtbaar.

Wat kost het gebruik van VIPLive?

UNICUM stelt het gebruik van VIPLive (de communicatiemodule en de app Calculus VIP) kosteloos beschikbaar voor bij UNICUM aangesloten praktijken, hun patiënten en samenwerkingspartners.

Kan ik informatie terugschrijven naar het HIS?

Ja. Als een gesprek is afgerond, kan het met één druk op de knop teruggeschreven worden naar het HIS in de vorm van een edifactbericht.

Wat zijn de technische randvoorwaarden voor het gebruik van de Calculus VIPapp?

Smartphone of tablet
Internetverbinding
Zorgverleners hebben een eigen VIPLive account nodig om de app te kunnen activeren.

Waarvoor kan de app in de praktijk gebruikt worden?

De app heeft meerwaarde bij patiënten die complexe zorg nodig hebben: waar meerdere zorgverleners bij betrokken zijn waarbij afstemming met elkaar van belang is. De app kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden ter ondersteuning van stoppen met roken. Een ander voorbeeld: de wijkverpleegkundige kan foto’s van wonden doorsturen ter beoordeling en meetwaarden van bijvoorbeeld patiënten met diabetes.

Hoe zit het met de privacy van de gegevens van de patiënt?

Wanneer zorgverleners samenwerken is gegevensuitwisseling vaak noodzakelijk en (wettelijk) toegestaan. Zeker als het gaat om zorgverleners die als team betrokken zijn bij de zorg zoals de huisarts, praktijkondersteuner en waarnemer. De wet bepaalt echter wel dat alleen informatie mag worden verstrekt die noodzakelijk is voor de zorgverlener om de patiënt te kunnen behandelen, dan wel begeleiden.

Bij wie kan ik terecht met vragen over de app?

Heb je de app al in gebruik genomen en heb je een vraag over het gebruik in de praktijk?

Voor technische zaken:
Calculus – stuur een e-mail of bel 088 - 528 10 20

Voor algemene zaken:

Neem contact op met praktijkconsulent Connie Lamers of Brenda Baar.

O&I

Wat is O&I?

O&I staat voor Organisatie en Infrastructuur gericht op de samenwerking in de eerste lijn en met het sociaal domein. Van oudsher zijn de huisartsen schakelpunt en spil in de samenwerking rond de patiënt.

Een sterke organisatiegraad, lokaal en regionaal, draagt bij aan betere afstemming met en rond de patiënt, de juiste zorg op de juiste plaats, efficiënte inzet van mensen en middelen en meer werkplezier voor alle professionals. Een goede infrastructuur is onmisbaar, op het bestuurlijke en digitale vlak. O&I stelt gelden beschikbaar voor het bouwen en onderhouden van een dergelijk samenwerkingsnetwerk als noodzakelijke basis voor toegankelijke en betaalbare zorg. Partijen in zorg, welzijn en wonen hebben eind 2022/begin 2023 ingestemd met het Integraal Zorg Akkoord (IZA), waarin samenwerking binnen en tussen zorg- en sociaal domein nadrukkelijk als randvoorwaarden zijn gesteld.

Wat ging eraan vooraf?

Het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking in de eerstelijn is in het verleden op meerdere manieren, elk met eigen voorwaarden, gefinancierd. In 2007 werd de beleidsregel GEZ (Geïntegreerde Eerstelijnszorg) vastgesteld, waarmee multidisciplinaire samenwerking en innovatie werden gestimuleerd. Na ruim tien jaar werd nieuwe instroom in de GEZ stopgezet. Wel konden multidisciplinaire samenwerkingsverbanden gebruikmaken van de OWZ (Ontwikkeling Wijkgerichte Zorg).

Het Velzelrapport (Impactanalyse O&I) heeft geleid tot het voorstel om deze betaaltitels te vervangen door drie nieuwe betaaltitels:

- wijkmanagement

- regiomanagement

- ondersteuning ketenzorg

In aanvulling daarop is voorgesteld om de huisartsenpraktijken te ondersteunen met ‘praktijkmanagement’. Deze betaaltitels zijn per 1 januari 2018 ingevoerd. Er gelden vrije tarieven en een contract met de verzekeraar is een vereiste. De overgangsperiode van GEZ/OWZ naar O&I besloeg drie jaar (2019 – 2021), waarin GEZ/OWZ werden afgebouwd onder gelijktijdige opbouw van O&I.

Welke voorwaarden worden aan het contracteren van O&I gesteld?

De belangrijkste voorwaarde is dat O&I op basis van een strategisch plan, dus op regioniveau, gecontracteerd wordt. Hierbij is een regionale huisartsenorganisatie vereist, die ten minste 85% van de huisartsen in een aaneengesloten werkgebied vertegenwoordigt (minimaal 100.000 ION).

De regio-organisatie is een rechtspersoon met mandaat van de achterban.

Hoe wordt de vergoeding gedeclareerd?

In de beleidsregels is vastgelegd dat per regio gedeclareerd wordt. De Nederlandse wetgeving bepaalt dat zorggelden (inclusief regio- en wijkmanagementgelden) moeten worden gedeclareerd op naam van een verzekerde. Dat is ook de reden dat O&I-contracten met regionale huisartsenorganisaties worden gesloten, zodat deze multidisciplinaire gelden kunnen worden gedeclareerd op naam (via de ION van de huisarts).

Wat is een strategisch plan en wat vind ik daarin terug?

De huisartsen hebben in hun strategisch plan beschreven welke thema’s belangrijk zijn voor de regio, welke ontwikkelingen worden verwacht en wat komende jaren gerealiseerd moet worden. Het strategisch plan vormt daarmee het kompas voor de verdere ontwikkeling en inrichting van de regio-organisatie en geeft richting aan het beleid en de activiteiten voor de komende jaren. Het UNICUM-strategisch plan wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering van UNICUM.

Voor het O&I-deel van het strategisch plan wordt naast de inbreng van de huisartsen ook rekening gehouden met de inbreng van de samenwerkende partijen in het O&I-netwerk. Het gaat dan om de gemeentehubs, de vakcommissies, de overige regionale beroepsorganisaties en de regionale bestuurlijke overleggen. En zo komen we tot een samenhangend, persoonsgericht, gestructureerd en goed georganiseerd zorg- en welzijnsaanbod voor de inwoners en daarmee tot meer werkplezier voor ons allemaal.

Welke activiteiten vallen onder O&I?

In het strategisch plan is een schematisch overzicht opgenomen: de O&I matrix. In dit overzicht worden alle activiteiten benoemd gekoppeld aan de niveaus (praktijk, wijk/gemeente, regio, bovenregionaal) waarop die activiteiten primair plaatsvinden. O&I wijkmanagement richt zich primair op de activiteiten op wijk- en gemeenteniveau, maar is ingebed in het totaal aan activiteiten en kan daarvan niet los gezien worden.

Wat zijn de bouwstenen van O&I?

Voor structurele samenwerking met strategische partners (paramedici in de eerste lijn, thuiszorg, ziekenhuis, gemeenten, zorgverzekeraar) is een goede basisinfrastructuur van voorzieningen nodig. Dit is essentieel voor het realiseren van goede zorg en ondersteuning voor inwoners en in het bijzonder voor de kwetsbare groepen. Er moet voldoende ruimte zijn voor innovatie en kleinschalige pilots die op termijn opgeschaald kunnen worden. De benodigde organisatie en infrastructuur bestaat uit een aantal elementen: O&I-bouwstenen. Deze ondersteunen de samenwerking op de verschillende niveaus in de regio (zie ook de O&I matrix). De verschillende bouwstenen zijn:

- Netwerkstructuur: 7x24-uurs, multidisciplinair
- Samenwerkingsafspraken
- ZorgICT en digitale communicatie
- Datamanagement en informatievoorziening
- Zorgprogramma’s en interventies
- Nascholing
- Infrastructuur acute zorg

Samenwerking vindt plaats tussen disciplines in de praktijk, wijk, gemeente en regio. Op al deze niveaus is O&I nodig. Het is van belang deze op de verschillende niveaus in samenhang met elkaar te organiseren: klein en dichtbij als het kan, en schaalvoordeel benutten als dat zinvol is.

Er wordt gesproken over resultaatgebieden binnen O&I. Wat houdt dat in?

De ondersteuning van lokale en regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties richt zich volgens het O&I-model op zes kaders. Voor alle ondernomen activiteiten geldt dat zij een bijdrage moeten leveren aan één of meer van de benoemde resultaatgebieden:

- Patiënttevredenheid
- Innovatie
- Financieel
- Kwaliteit van zorg(processen)
- ZorgICT
- Netwerk

De laatstgenoemde is een belangrijke randvoorwaarde voor Organisatie en Infrastructuur.

Wat is een gemeentehub?

De gemeentehub is de belangrijkste schakel voor een succesvolle lokale O&I. Hier krijgt de samenwerking vorm tussen alle zorg- en welzijnsprofessionals in de gemeente/wijk. De huisartsen zijn van oudsher initiatiefnemer voor samenwerking rondom de patiënt en vullen deze rol ook in O&I-verband in. Dat laat onverlet dat iedere gemeente deze samenwerking organiseert op een wijze die past binnen haar werkgebied, omvang en ambities. In een grote gemeente met veel diversiteit in de populatie in de wijken of wanneer een gemeente uit meerdere kernen met specifieke problematiek bestaat, kan per wijk gedifferentieerd worden. In een kleinere gemeente met gelijksoortige problematiek zal zo’n differentiatie niet nodig zijn.

De gemeentehub stelt een plan op voor de totale populatie, waar nodig gedifferentieerd naar doelgroep. Elke zorg- en welzijnsprofessional kan input geven voor dit plan, participeert (direct of indirect) in de besluitvorming, kan een bijdrage leveren, een idee aandragen of in een projectgroep de uitwerking ter hand nemen.

Niet iedere praktijk of organisatie hoeft actief te participeren om zijn patiënten of burgers van de ontwikkelingen te laten profiteren, O&I richt zich op alle inwoners in de gemeente*. Door wel te participeren bepaal je mede het beleid binnen de gemeentehub en de prioritering van de projecten.

*De grenzen van het UNICUM werkgebied lopen niet volledig gelijk met de gemeentegrenzen. Het komt voor dat een deel van de gemeente in UNICUM werkgebied actief is binnen O&I, terwijl het resterende deel van de gemeente – met een andere regio-organisatie en een andere verzekeraar – niet of op andere wijze vorm geeft aan O&I. Voor deze zogenaamde grensproblematiek hanteert UNICUM een aanpak op maat.

Wat is een kernteam?

Belangrijk is dat vanuit de samenwerking in de gemeentehub een multidisciplinair ‘kernteam’ wordt gevormd. Dit kernteam is - afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de gemeente - actief als kwartiermaker, kartrekker, aanjager of bestuur van de gemeentehub.

Het kernteam heeft als belangrijke taken:
- informeren en enthousiasmeren van de achterban
- organiseren van de organisatorische en bestuurlijke (governance) infrastructuur binnen de gemeentelijke samenwerking
- ophalen van ideeën en projectvoorstellen
- begeleiden van processen
- bundelen van kansrijke initiatieven tot een gemeentebreed gedragen O&I-plan met begroting
- Hoe eerder het plan door de gemeentehub is goedgekeurd, des te eerder kan de gemeentehub aan de slag met de uitvoering. Voor meer informatie en beschikbare budgetten neem contact op met Mieke Walda.

Op termijn zal het kernteam zich ontwikkelen tot een besluitvormend orgaan, dat met mandaat van de achterban besluiten kan nemen. Dat vraagt ook iets van de organisatiegraad van de gemeentehub en alle deelnemende disciplines. Bij de meeste zorgprofessionals is deze niet erg sterk en moet er gebouwd worden aan onderlinge samenwerking, vertrouwen en vereniging. Diverse beroepsgroepen (zoals apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten en eerstelijns psychologen) hebben zich inmiddels regionaal verenigd in monodisciplinaire verenigingen. UNICUM ondersteunt deze ontwikkeling met hulp van Raedelijn.

Wat is de rol van UNICUM in het proces rondom O&I?

Aan de hand van de regioplannen onderhandelt UNICUM over het O&I contract met de verzekeraar. Is het contract eenmaal gesloten, moet daaraan ook invulling worden gegeven. Inhoudelijk gebeurt dat op verschillende niveaus door verschillende partijen. Vanuit de O&I wijkmanagementgelden worden de lokale activiteiten ondersteund, activiteiten op regioniveau worden door de O&I regiomanagementgelden gefinancierd. Het zwaartepunt ligt bij de lokale activiteiten en de resultaten die daarmee behaald worden.

Naast inhoudelijke invulling moet ook aan een aantal formele en juridische verplichtingen worden voldaan. UNICUM is daar veelal “in the lead” o.a. in de verantwoording naar de verzekeraar en het voldoen aan wet- en regelgeving.

MTVP

Wanneer begint de twee jaar tijd van MTVP te lopen?

De 2 jaar looptijd van MTVP begint pas te lopen op het moment dat de praktijk is ingeloot. Stel dat de praktijk ingeloot is voor juli 2023, dan begint op dat moment de looptijd en is MTVP dus in juli 2025 afgerond. Op dat moment beginnen we dus ook te spreken van kwartalen. Voor een praktijk die start in juli 2023, loopt kwartaal 1 dus vanaf juli 2023 t/m september 2023. Kwartaal 2 start dan in oktober 2023.

Als ik binnen het praktijkplan voor een kernelement meer interventies kies om uit te voeren dan het minimale aangegeven, krijg ik dan ook meer geld?

Nee, het is een vastgesteld bedrag, onafhankelijk van wat je uitvoert.

Ik zou graag het kernelement ‘Uitbreiding van personele capaciteit’ willen inzetten. Krijg ik dan als praktijk meer budget om dit uit te kunnen voeren?

Helaas is het een vastgesteld bedrag wat elke praktijk krijgt. Daarvoor moet minimaal deelgenomen worden aan kernelement 1 & 3 in jaar 1, en komt kernelement 4 daar in jaar 2 bij. Wanneer je besluit het geld te willen inzetten om jullie personele capaciteit uit te breiden, ben je daar vrij in. We raden je aan om dan de goede puzzel te maken waarin er naast de uitvoering van de andere 3 kernelementen, ook een potje overblijft om personele capaciteit uit te breiden. Mochten jullie daar hulp bij nodig hebben, neem dan vooral contact op via mtvp@unicum-huisartsenzorg.nl, dan kunnen wij met jullie meedenken.

Veel van de interventies die voorgesteld worden door UNICUM doen wij al. Kan ik deze in het praktijkplan indienen als ik deze al heb ingevoerd?

Binnen MTVP is het de bedoeling dat de gelden door de praktijken wordt ingezet om (nieuwe) interventies uit te voeren. Wanneer jullie praktijk al verder is met een interventies zijn er verschillende opties;

1. Je kiest een nieuwe interventie waar jullie nog niet bekend mee zijn,
2. Je kiest een verdieping van een interventie die al eerder uitgevoerd is (bijv. wanneer assistenten een basis triagetraining hebben gevolgd, wordt nu de gevorderde/opfris cursus gevolgd),
3. Je breidt een bestaande interventie uit (bijv. wanneer reeds een aantal assistenten de triagetraining hebben gevolgd, kan een nieuwe assistente die net in dienst is deze training gaan volgen).

Wanneer je alle interventies die UNICUM aanbiedt al uitvoert binnen de praktijk, kun je contact met ons opnemen via mtvp@unicum-huisartsenzorg.nl. We zullen dan zo snel mogelijk in contact komen om de opties te bespreken.

Ik heb al consulten van 15 minuten. Kan ik dit gebruiken als interventie?

De consultduur van 15 minuten wordt inderdaad al door meerdere huisartsenpraktijken ingezet. Voor MTVP is deze langere consultduur geen interventie, maar een uitkomst. Door de interventies in te zetten, kan er binnen deze 15 minuten consultduur voldoende tijd vrijkomen om werkelijk het goede gesprek te voeren met de patiënt.

Hoe en wanneer kan ik declareren?

UNICUM heeft aan Zilveren Kruis de lijst doorgegeven met de praktijken en hun gelote instroommomenten. Hierna zal Zilveren Kruis ervoor zorgen dat MTVP toegevoegd wordt aan de overeenkomst in VECOZO. Vanaf 10 werkdagen na de instroomdatum zal je als praktijk kunnen declareren en zal de juiste prestatiecode beschikbaar zijn. Dit betekent wanneer je ingeloot bent voor start MTVP op 1 juli 2023, dat je dus ook vanaf 10 werkdagen na 1 juli 2023 pas kunt declareren.

Is toekomstbestendige huisartsenzorg (TBHZ) een vorm van MTVP?

TBHZ heeft soms onderdelen die inderdaad hetzelfde zijn als de onderdelen/interventies die voorkomen bij MTVP. Maar MTVP en TBHZ zijn niet hetzelfde en kunnen naast elkaar bestaan. Het is niet de bedoeling dat bijvoorbeeld inzet van extra uren TBHZ nu worden herzien of verrekend met MTVP. Als sprake is van dezelfde interventies bij TBHZ en MTVP zal regionaal kritisch gekeken moeten worden naar de interventies voor MTVP. Samen met UNICUM kan worden overwogen of MTVP zich op andere onderdelen kan richten.

In de Leidraad MTVP staat “alleen personeel uitbreiden mag niet.” Immers de voorwaarde impliceert verplicht anders werken en voeren ander gesprek. Waarom deze extra opmerking?

MTVP is niet beperkt tot alleen meer uren huisarts of personeel. Het is juist erg belangrijk dat de huisarts en zijn personeel anders gaan werken. Daarom zijn ook deelname aan interventies in jaar 1 en jaar 2 verplicht gesteld. Vanwege de arbeidsproblematiek wordt verwacht dat extra personeel niet in alle regio’s makkelijk te realiseren is. Bedoeld is echt de beweging naar “anders werken” op gang te brengen.

Kan iedere huisarts instromen?

Iedereen kan instromen mits de huisarts wil voldoen aan de landelijke én regionale MTVP-afspraken. De instapmomenten zijn 1 juli 2023, 1 oktober 2023, 1 januari 2024. Instroom of deelname aan MTVP is geen verplichting. De huisarts kiest hier zelf voor.

Wie bekostigt de ondersteuning van de interventies, zoals de scholing van de huisartsen?

Huisartsen krijgen een tarief voor de implementatie van de interventies en beweging naar Meer Tijd Voor de Patiënt. Uit dit bedrag kunnen ook eventuele kosten voor scholing worden gefinancierd. In het regionale MTVP-plan wordt aangegeven welke scholing (en liefst ook tegen welke kosten) via de RHO of extern worden aangeboden. Betaling aan RHO is veelal btw-plichtig.

Is al helder op welke wijze MTVP vanaf 2024 wordt gefinancierd?

Dat is nog niet bekend. Momenteel zijn de landelijke gesprekken in NZa verband over financiering MTVP vanaf 2024 gestart. Het laatste nieuwsbericht hierover is te vinden op de website van de LHV: Zorgen over bekostiging Meer tijd voor de Patiënt - LHV.

Overige vragen

Met wie werkt Unicum samen?

Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

Hoe voorziet Unicum mensen 7x24 uur van goede zorg en ondersteuning in de eigen omgeving?

Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

Waar zijn de huisartsenspoedposten gevestigd?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae hendrerit turpis, ac interdum enim. Morbi pharetra diam at mauris placerat rhoncus. Cras maximus non nisi in fermentum.

Spoedpost Nieuwegein
Koekoekslaan 1
3435CM Nieuwegein

Spoedpost Zeist
Professor Lorentzlaan 76
3707HL Zeist

Waar gaat Unicum voor?

Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

Wat is de inbreng van de leden als het gaat om O&I?

UNICUM-breed is er een O&I-vakcommissie actief. Deze vakcommissie is multidisciplinair georganiseerd. De vakcommissie heeft als taak om aan de hand van de inhoudelijke plannen verbinding en kennisoverdracht te stimuleren, samenhang te bewaken en advies te geven aan directie en bestuur over O&I.

De vakcommissie wordt ondersteund door de senior adviseur O&I. Heeft u vragen of input, stuur dan een e-mail naar Mieke Walda. De vakcommissie doet in de ALV periodiek verslag van haar activiteiten en de belangrijkste thema’s op de agenda.