Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Veelgestelde vragen

TBHZ

Plan van Aanpak: Waar kan ik mijn Plan van Aanpak aanleveren?

Je kan een Plan van Aanpak aanleveren via een webformulier. Via de besloten omgeving van de UNICUM website log je in. Daar vind je de knop ‘Toekomstbestendige Huisartsenzorg’ waarachter je een plan in kan leveren. Een handleiding voor het vinden van en het invullen van een Plan van Aanpak vind je hier.

Plan van Aanpak: Wat doet UNICUM met mijn Plan van Aanpak?

UNICUM heeft als taak om te kijken of het plan in grote lijnen haalbaar is en of het past binnen de kaders van dit programma. Als dat zo is, dan bekrachtigen wij het Plan van Aanpak. Mocht dat niet zo zijn, dan geven wij feedback.

Plan van Aanpak: Wat doet Zilveren Kruis met mijn plan van aanpak?

Zilveren Kruis krijgt je Plan van Aanpak niet te zien. UNICUM heeft als taak om te beoordelen of het Plan van Aanpak past binnen de kaders die Zilveren Kruis gesteld heeft. Rapportage naar Zilveren Kruis wordt gedaan op hoofdlijnen.

Plan van Aanpak: Hoe maak ik een goed Plan van Aanpak?

Het maken van een goed Plan van Aanpak kan best lastig zijn. Wij bieden daarom een toolbox aan die daarbij helpt. Ook ben je van harte welkom bij een werksessie om gezamenlijk aan de slag te maken met een Plan van Aanpak. Aanmelden daarvoor kan via de scholingskalender. Daarnaast kan je op de inspiratiepagina zien waar je collega’s mee bezig zijn. Hier zullen steeds nieuwe inspiratieverhalen op verschijnen. Neem bij vragen vooral contact met ons op. Het is ook mogelijk om op je praktijk een gesprek te hebben over de resultaten van de praktijkscan en/of het Plan van Aanpak.

Praktijkscan: Help! Ik heb nog geen inloggegevens ontvangen?

Controleer eerst de spam/ongewenste e-mail map, als daar geen e-mail van WordPress in zit neem dan contact met ons op via: tbhz@unicum-huisartsenzorg.nl.

Praktijkscan: Kan ik het e-mailadres nog wijzigen dat voor de praktijkscan wordt gebruikt?

Ja, dat kan. Wijziging van het e-mailadres kunt u per e-mail aan ons doorgeven: tbhz@unicum-huisartsenzorg.nl.

Praktijkscan: Kan ik tijdens het invullen van de praktijkscan stoppen en later verdergaan?

Ja, dat kan. Het systeem onthoudt bij welke vraag u in de ladder bent gebleven, mits u dit tussentijds hebt opgeslagen. U kunt dan op een later moment verdergaan. Zie hiervoor ook de handleiding.

Praktijkscan: Klopt het dat ik geen melding heb gehad dat de ladders compleet zijn ingevuld na afloop?

Ja, dat klopt. Indien op de ‘ladders’ pagina de betreffende ladders de status ‘100% voltooid’ hebben, kunt u het programma afsluiten. De resultaten zijn dan al opgeslagen, verder hoeft u niets te doen. Mocht u hierover twijfelen, kunt u altijd even mailen naar tbhz@unicum-huisartsenzorg.nl.

Praktijkscan: Kan ik naar aanleiding van het invullen van de praktijkscan nog wisselen van thema?

Ja, dat kan. Een praktijk kan zelf beslissen met welk thema ze aan de slag gaat, ook al heeft ze eerder een ander thema aan ons doorgegeven.

Praktijkscan: Kunnen wij als maatschap de praktijkscan één keer invullen voor meerdere huisartspraktijken?

Nee, dat kan helaas niet. De Praktijkscan is onderdeel van de individuele deelname aan TBHZ. Een praktijk (met eigen praktijk-AGB) neemt individueel deel en voert zijn eigen declaratie uit. De individuele contractering/vergoeding/kpi’s zijn dus op praktijkniveau. De maatschap of meerdere zelfstandige praktijken mogen wel gezamenlijke initiatieven uitwerken en deze gezamenlijk implementeren.

Declaratie: Kan er momenteel al gedeclareerd worden bij ZK?

Ja, het is mogelijk om Toekomstbestendige Huisartsenzorg te declareren. Dit kan met declaratiecode 31400.

Declaratie: Moet ik als praktijk contact opnemen met Zilveren Kruis over het contract Toekomstbestendige Huisartsenzorg?

Nee, in principe hoeft voor dit traject geen interactie plaats te vinden tussen Zilveren Kruis en de huisarts, behalve in het portaal.

VIPLive

Wat zijn de voordelen van het gebruik van de VIPLive en de app voor digitale communicatie?

Zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers kunnen via VIPLive en met de app gemakkelijk en veilig berichten sturen en informatie uitwisselen. De berichtenfunctie op is vergelijkbaar met WhatsApp. De communicatiemodule en app worden continu verbeterd aan de hand van gebruikersvragen en -wensen. Het gebruik is kosteloos voor bij UNICUM aangesloten praktijken en hun patiënten en samenwerkingspartners.

Is communiceren via VIPLive en de app Calculus VIP veilig?

De makers en beheerders van Calculus VIP zijn ISO 27001 gecertificeerd. Dat betekent dat zij voldoen aan de internationale standaard op het gebied van informatiebeveiliging.
De informatie die je via de app uitwisselt is beveiligd door encryptie: de informatie die je verstuurt is hierdoor niet te ontcijferen door derden. De informatie kan alleen worden ontcijferd met codes die zijn verbonden aan de accounts van de verzender en de ontvanger.
Er is een dubbele controle bij het starten met de app. Eenmalig scan je een QR-code (Android) of vul je een gebruikersnaam/wachtwoord in (Apple). Vervolgens log je bij elk gebruik van de app in met een pincode. Net als bij een app van een bank.
Foto’s die je binnen de app maakt en naar anderen verstuurt (bijvoorbeeld van een wond), worden niet in de fotogalerij van je smartphone of tablet opgeslagen.

Zien de zorgprofessionals/patiënten/mantelzorgers met wie ik via VIPLive communiceer mijn mailadres of telefoonnummer?

Nee, het linken met andere gebruikers verloopt via de webapplicatie VIPLive. Mailadressen of telefoonnummers zijn niet zichtbaar.

Wat kost het gebruik van VIPLive?

UNICUM stelt het gebruik van VIPLive (de communicatiemodule en de app Calculus VIP) kosteloos beschikbaar voor bij UNICUM aangesloten praktijken, hun patiënten en samenwerkingspartners.

Kan ik informatie terugschrijven naar het HIS?

Ja. Als een gesprek is afgerond, kan het met één druk op de knop teruggeschreven worden naar het HIS in de vorm van een edifactbericht.

Wat zijn de technische randvoorwaarden voor het gebruik van de Calculus VIPapp?

Smartphone of tablet
Internetverbinding
Zorgverleners hebben een eigen VIPLive account nodig om de app te kunnen activeren.

Waarvoor kan de app in de praktijk gebruikt worden?

De app heeft meerwaarde bij patiënten die complexe zorg nodig hebben: waar meerdere zorgverleners bij betrokken zijn waarbij afstemming met elkaar van belang is. De app kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden ter ondersteuning van stoppen met roken. Een ander voorbeeld: de wijkverpleegkundige kan foto’s van wonden doorsturen ter beoordeling en meetwaarden van bijvoorbeeld patiënten met diabetes.

Hoe zit het met de privacy van de gegevens van de patiënt?

Wanneer zorgverleners samenwerken is gegevensuitwisseling vaak noodzakelijk en (wettelijk) toegestaan. Zeker als het gaat om zorgverleners die als team betrokken zijn bij de zorg zoals de huisarts, praktijkondersteuner en waarnemer. De wet bepaalt echter wel dat alleen informatie mag worden verstrekt die noodzakelijk is voor de zorgverlener om de patiënt te kunnen behandelen, dan wel begeleiden.

Bij wie kan ik terecht met vragen over de app?

Heb je de app al in gebruik genomen en heb je een vraag over het gebruik in de praktijk?

Voor technische zaken:
Calculus – stuur een e-mail of bel 088 - 528 10 20

Voor algemene zaken:

Neem contact op met praktijkconsulent Connie Lamers of Brenda Baar.

O&I

Wat is O&I?

O&I staat voor Organisatie en Infrastructuur gericht op de samenwerking in de eerste lijn en met het sociaal domein. Van oudsher zijn de huisartsen schakelpunt en spil in de samenwerking rond de patiënt.

Een sterke organisatiegraad, lokaal en regionaal, draagt bij aan betere afstemming met en rond de patiënt, de juiste zorg op de juiste plaats, efficiënte inzet van mensen en middelen en meer werkplezier voor alle professionals. Een goede infrastructuur is onmisbaar, op het bestuurlijke en digitale vlak. O&I stelt gelden beschikbaar voor het bouwen en onderhouden van een dergelijk samenwerkingsnetwerk als noodzakelijke basis voor toegankelijke en betaalbare zorg. Partijen in zorg, welzijn en wonen hebben eind 2022/begin 2023 ingestemd met het Integraal Zorg Akkoord (IZA), waarin samenwerking binnen en tussen zorg- en sociaal domein nadrukkelijk als randvoorwaarden zijn gesteld.

Wat ging eraan vooraf?

Het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking in de eerstelijn is in het verleden op meerdere manieren, elk met eigen voorwaarden, gefinancierd. In 2007 werd de beleidsregel GEZ (Geïntegreerde Eerstelijnszorg) vastgesteld, waarmee multidisciplinaire samenwerking en innovatie werden gestimuleerd. Na ruim tien jaar werd nieuwe instroom in de GEZ stopgezet. Wel konden multidisciplinaire samenwerkingsverbanden gebruikmaken van de OWZ (Ontwikkeling Wijkgerichte Zorg).

Het Velzelrapport (Impactanalyse O&I) heeft geleid tot het voorstel om deze betaaltitels te vervangen door drie nieuwe betaaltitels:

- wijkmanagement

- regiomanagement

- ondersteuning ketenzorg

In aanvulling daarop is voorgesteld om de huisartsenpraktijken te ondersteunen met ‘praktijkmanagement’. Deze betaaltitels zijn per 1 januari 2018 ingevoerd. Er gelden vrije tarieven en een contract met de verzekeraar is een vereiste. De overgangsperiode van GEZ/OWZ naar O&I besloeg drie jaar (2019 – 2021), waarin GEZ/OWZ werden afgebouwd onder gelijktijdige opbouw van O&I.

Welke voorwaarden worden aan het contracteren van O&I gesteld?

De belangrijkste voorwaarde is dat O&I op basis van een strategisch plan, dus op regioniveau, gecontracteerd wordt. Hierbij is een regionale huisartsenorganisatie vereist, die ten minste 85% van de huisartsen in een aaneengesloten werkgebied vertegenwoordigt (minimaal 100.000 ION).

De regio-organisatie is een rechtspersoon met mandaat van de achterban.

Hoe wordt de vergoeding gedeclareerd?

In de beleidsregels is vastgelegd dat per regio gedeclareerd wordt. De Nederlandse wetgeving bepaalt dat zorggelden (inclusief regio- en wijkmanagementgelden) moeten worden gedeclareerd op naam van een verzekerde. Dat is ook de reden dat O&I-contracten met regionale huisartsenorganisaties worden gesloten, zodat deze multidisciplinaire gelden kunnen worden gedeclareerd op naam (via de ION van de huisarts).

Wat is een strategisch plan en wat vind ik daarin terug?

De huisartsen hebben in hun strategisch plan beschreven welke thema’s belangrijk zijn voor de regio, welke ontwikkelingen worden verwacht en wat komende jaren gerealiseerd moet worden. Het strategisch plan vormt daarmee het kompas voor de verdere ontwikkeling en inrichting van de regio-organisatie en geeft richting aan het beleid en de activiteiten voor de komende jaren. Het UNICUM-strategisch plan wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering van UNICUM.

Voor het O&I-deel van het strategisch plan wordt naast de inbreng van de huisartsen ook rekening gehouden met de inbreng van de samenwerkende partijen in het O&I-netwerk. Het gaat dan om de gemeentehubs, de vakcommissies, de overige regionale beroepsorganisaties en de regionale bestuurlijke overleggen. En zo komen we tot een samenhangend, persoonsgericht, gestructureerd en goed georganiseerd zorg- en welzijnsaanbod voor de inwoners en daarmee tot meer werkplezier voor ons allemaal.

Welke activiteiten vallen onder O&I?

In het strategisch plan is een schematisch overzicht opgenomen: de O&I matrix. In dit overzicht worden alle activiteiten benoemd gekoppeld aan de niveaus (praktijk, wijk/gemeente, regio, bovenregionaal) waarop die activiteiten primair plaatsvinden. O&I wijkmanagement richt zich primair op de activiteiten op wijk- en gemeenteniveau, maar is ingebed in het totaal aan activiteiten en kan daarvan niet los gezien worden.

Wat zijn de bouwstenen van O&I?

Voor structurele samenwerking met strategische partners (paramedici in de eerste lijn, thuiszorg, ziekenhuis, gemeenten, zorgverzekeraar) is een goede basisinfrastructuur van voorzieningen nodig. Dit is essentieel voor het realiseren van goede zorg en ondersteuning voor inwoners en in het bijzonder voor de kwetsbare groepen. Er moet voldoende ruimte zijn voor innovatie en kleinschalige pilots die op termijn opgeschaald kunnen worden. De benodigde organisatie en infrastructuur bestaat uit een aantal elementen: O&I-bouwstenen. Deze ondersteunen de samenwerking op de verschillende niveaus in de regio (zie ook de O&I matrix). De verschillende bouwstenen zijn:

- Netwerkstructuur: 7x24-uurs, multidisciplinair
- Samenwerkingsafspraken
- ZorgICT en digitale communicatie
- Datamanagement en informatievoorziening
- Zorgprogramma’s en interventies
- Nascholing
- Infrastructuur acute zorg

Samenwerking vindt plaats tussen disciplines in de praktijk, wijk, gemeente en regio. Op al deze niveaus is O&I nodig. Het is van belang deze op de verschillende niveaus in samenhang met elkaar te organiseren: klein en dichtbij als het kan, en schaalvoordeel benutten als dat zinvol is.

Er wordt gesproken over resultaatgebieden binnen O&I. Wat houdt dat in?

De ondersteuning van lokale en regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties richt zich volgens het O&I-model op zes kaders. Voor alle ondernomen activiteiten geldt dat zij een bijdrage moeten leveren aan één of meer van de benoemde resultaatgebieden:

- Patiënttevredenheid
- Innovatie
- Financieel
- Kwaliteit van zorg(processen)
- ZorgICT
- Netwerk

De laatstgenoemde is een belangrijke randvoorwaarde voor Organisatie en Infrastructuur.

Wat is een gemeentehub?

De gemeentehub is de belangrijkste schakel voor een succesvolle lokale O&I. Hier krijgt de samenwerking vorm tussen alle zorg- en welzijnsprofessionals in de gemeente/wijk. De huisartsen zijn van oudsher initiatiefnemer voor samenwerking rondom de patiënt en vullen deze rol ook in O&I-verband in. Dat laat onverlet dat iedere gemeente deze samenwerking organiseert op een wijze die past binnen haar werkgebied, omvang en ambities. In een grote gemeente met veel diversiteit in de populatie in de wijken of wanneer een gemeente uit meerdere kernen met specifieke problematiek bestaat, kan per wijk gedifferentieerd worden. In een kleinere gemeente met gelijksoortige problematiek zal zo’n differentiatie niet nodig zijn.

De gemeentehub stelt een plan op voor de totale populatie, waar nodig gedifferentieerd naar doelgroep. Elke zorg- en welzijnsprofessional kan input geven voor dit plan, participeert (direct of indirect) in de besluitvorming, kan een bijdrage leveren, een idee aandragen of in een projectgroep de uitwerking ter hand nemen.

Niet iedere praktijk of organisatie hoeft actief te participeren om zijn patiënten of burgers van de ontwikkelingen te laten profiteren, O&I richt zich op alle inwoners in de gemeente*. Door wel te participeren bepaal je mede het beleid binnen de gemeentehub en de prioritering van de projecten.

*De grenzen van het UNICUM werkgebied lopen niet volledig gelijk met de gemeentegrenzen. Het komt voor dat een deel van de gemeente in UNICUM werkgebied actief is binnen O&I, terwijl het resterende deel van de gemeente – met een andere regio-organisatie en een andere verzekeraar – niet of op andere wijze vorm geeft aan O&I. Voor deze zogenaamde grensproblematiek hanteert UNICUM een aanpak op maat.

Wat is een kernteam?

Belangrijk is dat vanuit de samenwerking in de gemeentehub een multidisciplinair ‘kernteam’ wordt gevormd. Dit kernteam is - afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de gemeente - actief als kwartiermaker, kartrekker, aanjager of bestuur van de gemeentehub.

Het kernteam heeft als belangrijke taken:
- informeren en enthousiasmeren van de achterban
- organiseren van de organisatorische en bestuurlijke (governance) infrastructuur binnen de gemeentelijke samenwerking
- ophalen van ideeën en projectvoorstellen
- begeleiden van processen
- bundelen van kansrijke initiatieven tot een gemeentebreed gedragen O&I-plan met begroting
- Hoe eerder het plan door de gemeentehub is goedgekeurd, des te eerder kan de gemeentehub aan de slag met de uitvoering. Voor meer informatie en beschikbare budgetten neem contact op met Mieke Walda.

Op termijn zal het kernteam zich ontwikkelen tot een besluitvormend orgaan, dat met mandaat van de achterban besluiten kan nemen. Dat vraagt ook iets van de organisatiegraad van de gemeentehub en alle deelnemende disciplines. Bij de meeste zorgprofessionals is deze niet erg sterk en moet er gebouwd worden aan onderlinge samenwerking, vertrouwen en vereniging. Diverse beroepsgroepen (zoals apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten en eerstelijns psychologen) hebben zich inmiddels regionaal verenigd in monodisciplinaire verenigingen. UNICUM ondersteunt deze ontwikkeling met hulp van Raedelijn.

Wat is de rol van UNICUM in het proces rondom O&I?

Aan de hand van de regioplannen onderhandelt UNICUM over het O&I contract met de verzekeraar. Is het contract eenmaal gesloten, moet daaraan ook invulling worden gegeven. Inhoudelijk gebeurt dat op verschillende niveaus door verschillende partijen. Vanuit de O&I wijkmanagementgelden worden de lokale activiteiten ondersteund, activiteiten op regioniveau worden door de O&I regiomanagementgelden gefinancierd. Het zwaartepunt ligt bij de lokale activiteiten en de resultaten die daarmee behaald worden.

Naast inhoudelijke invulling moet ook aan een aantal formele en juridische verplichtingen worden voldaan. UNICUM is daar veelal “in the lead” o.a. in de verantwoording naar de verzekeraar en het voldoen aan wet- en regelgeving.

MTVP

Wanneer begint de twee jaar tijd van MTVP te lopen?

De 2 jaar looptijd van MTVP start op het moment dat je praktijk is ingeloot, bijvoorbeeld is dit per 1 juli 2023, dan is MTVP dus per 1 juli 2025 afgerond.

Wat zijn de voorwaarden voor deelneming aan MTVP in het eerste jaar?

Deelname aan MTVP betekent dat je binnen 3 thema’s minimaal 1 interventie in het eerste jaar uitvoert. De thema’s zijn 'Anders werken in de praktijk', 'Het goede gesprek' en 'Intervisie'. In jaar 2 komt daar 'Samenwerken in het Netwerk' bij.

Ik zou graag het kernelement ‘Uitbreiding van personele capaciteit’ willen inzetten. Krijg ik dan als praktijk meer budget om dit uit te kunnen voeren?

Nee, de praktijk krijgt een vastgesteld bedrag per ion voor MTVP. Je kunt als praktijk zelf bepalen hoe je de MTVP gelden gaat inzetten: Uitbreiding van personele capaciteit is een facultatief.

Ik heb al consulten van 15 minuten. Kan ik dit gebruiken als interventie?

Voor MTVP is deze langere consultduur geen interventie, maar een uitkomst. Door de interventies in te zetten, kan er binnen deze 15 minuten consultduur voldoende tijd vrijkomen om werkelijk het goede gesprek te voeren met de patiënt.

Hoe en wanneer kan ik declareren?

UNICUM heeft aan Zilveren Kruis een lijst met startdata per praktijk doorgegeven. Zilveren Kruis voegt een addendum toe aan het VECOZO portaal en 14 dagen na acceptatie van het addendum kun je declareren. Staat er geen addendum in je Vecozo portaal? Mail dit dan naar mtvp@unicum-huisartsenzorg.nl

Kan iedere huisarts instromen?

Iedereen kan instromen mits de huisarts wil voldoen aan de landelijke en regionale MTVP-afspraken. De instapmomenten zijn 1 juli 2023, 1 oktober 2023, 1 januari 2024. Instroom of deelname aan MTVP is geen verplichting. De huisarts kiest hier zelf voor.

Wie bekostigt de gekozen interventies?

Huisartsen krijgen zelf budgetten voor de implementatie van de MTVP interventies in de dagpraktijk en zijn vrij om dit zelf naar eigen wens en behoefte in te vullen.

Wat biedt UNICUM aan als RHO?

UNICUM kiest ervoor om interventies, die op locatie van UNICUM in Bilthoven worden aangeboden, kosteloos beschikbaar te stellen. Het aanbod betreft: Triage in de dagpraktijk, Lean werken, SOLK/ALK en Positieve Gezondheid. Deze worden gefinancierd vanuit de MTVP-vergoeding die UNICUM als RHO ontvangt. UNICUM biedt geen vergoeding voor interventies die door de dagpraktijken zelf worden ingezet.

Intervisie: wat en hoe?

Tijdens een intervisie kun je een of meerdere gekozen MTVP-interventies als casus inbrengen. Hiermee kun je bespreekbaar maken hoe een gekozen MTVP-interventie heeft bijgedragen aan Meer Tijd Voor de Patiënt binnen jouw praktijk. Het doel is dat elke praktijk in het 1ste jaar van MTVP minimaal 1 keer deelneemt aan een intervisie met collega’s en in het 2de MTVP-jaar ook minimaal 1 keer.

Wat moet ik uploaden in mijn eigen MTVP Corpio omgeving?

Je hoeft geen praktijkplan te uploaden. Er is binnen Corpio een 'Intervisie format' beschikbaar wat je kunt invullen voor het intervisieverslag. Je kunt het intervisieverslag hierna uploaden in Corpio rechtsboven bij 'bestanden beheren'. Het heeft de voorkeur om intervisiebijeenkomsten lokaal te organiseren, als er geen lokale overlegstructuur is waar dit past, dan kun je dit aangeven en mailen naar mtvp@unicum-huisartsenzorg.nl.

GGZ

POH-GGZ: Valt intervisie onder scholing?

Intervisie valt volgens de cao Huisartsenzorg onder scholing en is een informele scholingseis in het kwaliteitsregister. Onder scholing wordt ook verstaan: e-learning, intervisie en coaching.

POH-GGZ: Hoeveel tijd mag ik besteden aan scholing binnen werktijd?

In de cao Huisartsenzorg is een belangrijke plaats ingeruimd voor de scholing van werknemers. Uitgangspunt is dat het bijhouden en ontwikkelen van de vakbekwaamheid en de inzetbaarheid een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer. Scholing is een recht én een plicht. In de cao is allereerst het recht van werknemers vastgelegd op tenminste 20 uur geaccrediteerde of anderszins erkende scholing per jaar. Er is voor geaccrediteerde of erkende scholing gekozen om daarmee ook de kwaliteit en de praktijkgerichtheid van de scholing te waarborgen.

Het minimumaantal uren scholing per jaar in het scholingsplan is gesteld op 20 uur geaccrediteerde of anderszins erkende scholing bij een dienstverband van meer dan 8 uur per week. Bij een dienstverband van gelijk of minder dan 8 uur per week heeft werknemer recht op een minimumaantal van 10 uur geaccrediteerde of anderszins erkende scholing. Deze minimumaantallen kunnen uitsluitend worden toegepast als de werknemer daarmee aan de eisen voor (her)registratie in het toepasselijke kwaliteitsregister kan voldoen.

POH-GGZ: Mag ik scholing ook volgen in eigen tijd?

Scholing vindt in principe plaats onder werktijd. Indien de scholing - na overleg met je leidinggevende - plaatsvindt buiten werktijd, worden de uren uitbetaald of gecompenseerd in vrije tijd. De voorkeur van de werknemer wordt daarbij gevolgd. Daarbij wordt het gebruikelijke uurloon aan de werknemer betaald tenzij scholing in het weekend plaatsvindt, dan zijn de bepalingen van artikel 4.9 en 4.10 van de cao Huisartsenzorg van toepassing.

POH-GGZ: Hoe ziet de verdeling scholing en intervisie er idealiter uit?

Het Kwaliteitsregister ‘Praktijkondersteuner huisarts GGZ’ geeft de volgende inhoudelijke eisen:
Per registratieperiode van 5 jaar behaalt de geregistreerde minimaal 150 punten (circa 30 per jaar), onder te verdelen in: 3 categorieën:

- Categorie A: 75 uur (circa 15 per jaar) door geaccrediteerde nascholing (formele scholing);
- Categorie B: 25 uur (circa 5 per jaar) door intervisie, supervisie en intercollegiale toetsing (informele scholing);
- Categorie C: 50 uur (circa 10 per jaar) door functie gebonden activiteiten (informele scholing).

POH-GGZ: Hoe kan ik mijn scholing en intervisie het best inplannen?

1) Voorop gesteld; bij een contract meer dan 8 uur heb je recht op 20 uur scholing per jaar. Bij een contract van 8 uur of minder heb je recht op 10 uur scholing per jaar.
2) Maak samen met je werkgever jaarlijks een scholingsplan.
3) Intervisie valt volgens de cao Huisartsenzorg onder scholing en is een informele scholingseis in het kwaliteitsregister. Volgens de cao Huisartsenzorg gaat intervisie af van de scholingsuren.
4) Maak van tevoren een duidelijke afspraak met je leidinggevende over en hoe en wanneer je de uren voor intervisie compenseert, als dit niet onder werktijd kan.

Netwerk en e-health: We kunnen 4 uur extra per week voor de POH-GGZ inzetten voor netwerk en e-health. LV POH-GGZ doet de aanbeveling: maak regionaal een plan. Kan UNICUM daarbij helpen?

In het kader van het IZA (Integraal Zorgakkoord) zijn er allerlei ontwikkelingen aan de gang. Vanuit UNICUM zijn wij betrokken bij diverse overleggen waar het o.a. gaat over regioplannen. Het opzetten van mentale gezondheidscentra en het opzetten van verkennende gesprekken is een belangrijk onderdeel om beter met elkaar te gaan samenwerken en de patiënt sneller en beter te kunnen helpen bij zijn zorgvraag. Overigens is Altrecht de kartrekker hierin.

Met verschillende partijen uit zorg, welzijn en het sociale domein wordt gesproken over hoe mentale gezondheidscentra eruit kunnen komen te zien en hoe de verkennende gesprekken opgezet kunnen worden. Helaas is hierover veel nog onduidelijk, ook over de rol van de POH-GGZ. Voorop staat dat het samenwerken met, en de vindbaarheid van andere partijen, hierin essentieel is. Zodra er hierover meer duidelijkheid is, vind je dit terug op deze website.

Vanuit de GGZ-werkgroep onderzoeken wij manieren om consultatie makkelijker en laagdrempeliger te maken. Een idee is om dit te gaan doen via ‘VIP Samenwerken’. Je zou kunt dan makkelijker en veilig overleggen met partijen in de SGGZ, BGGZ en het sociale domein. Ook onderzoekt de werkgroep of een regionale overlegtafel een manier kan zijn om huisartsen en POH-GGZ te ondersteunen bij complexe problematiek.

Met betrekking de sociale kaart biedt UNICUM ondersteuning bij het opzetten van een dergelijke sociale kaart of anders gezegd “digitale voordeur” Kijk bijvoorbeeld eens naar www.zorg4zeist.nl. Hier kunnen bewoners en hulpverleners informatie vinden over welzijn, sociaal domein en zorg en zelfhulp. Het idee is dat zij een duidelijk overzicht hebben van alle partijen in hun regio. Via het besloten deel kun je ook met elkaar samenwerken en informatie delen, hiervoor is een account nodig. Dit is een mooi voorbeeld van een regio-platform.

Wachten waard: Wat is dit initiatief?

In de diverse regio’s zijn verschillende initiatieven gaande om de samenwerking in de wijk te bevorderen. Zo worden er eerstelijns bijeenkomsten georganiseerd waar met mensen vanuit welzijn, sociaal domein en zorg elkaar ontmoeten en afspraken maken over hoe de samenwerking te verbeteren. Voor patiënten op de wachtlijst SGGZ is er ook het traject “wachten waard”. Hier worden patiënten door ervaringsdeskundigen ondersteund. De eerste ervaringen zijn positief en soms zelf zo goed dat patiënten zonder verder behandeling weer grip op hun leven krijgen.

Nog geen antwoord gekregen op je vraag? Mail dan naar r.plooij@unicum-huisartsenzorg.nl dan beantwoorden we je vraag graag. En wellicht zie je hem bij “veelgestelde vragen” terug.

Overige vragen

Met wie werkt Unicum samen?

Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

Hoe voorziet Unicum mensen 7x24 uur van goede zorg en ondersteuning in de eigen omgeving?

Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

Waar zijn de huisartsenspoedposten gevestigd?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vitae hendrerit turpis, ac interdum enim. Morbi pharetra diam at mauris placerat rhoncus. Cras maximus non nisi in fermentum.

Spoedpost Nieuwegein
Koekoekslaan 1
3435CM Nieuwegein

Spoedpost Zeist
Professor Lorentzlaan 76
3707HL Zeist

Waar gaat Unicum voor?

Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

Wat is de inbreng van de leden als het gaat om O&I?

UNICUM-breed is er een O&I-vakcommissie actief. Deze vakcommissie is multidisciplinair georganiseerd. De vakcommissie heeft als taak om aan de hand van de inhoudelijke plannen verbinding en kennisoverdracht te stimuleren, samenhang te bewaken en advies te geven aan directie en bestuur over O&I.

De vakcommissie wordt ondersteund door de senior adviseur O&I. Heeft u vragen of input, stuur dan een e-mail naar Mieke Walda. De vakcommissie doet in de ALV periodiek verslag van haar activiteiten en de belangrijkste thema’s op de agenda.