Unicum
Unicum

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Registreren

Declareren (algemeen / SMR / Instellen insuline)

No shows

Pedicure / Podotherapeut

Fundusfotografie


Hoe vaak mag ik (her)instellen op insuline per patiënt declareren?
Het instellen op insulinetherapie, maar ook het herinstellen op een ander schema, valt onder UNICUM. Het declareren van het instellen en herinstellen op insuline doet u via Calculus VIPLive:  zie hiervoor ook hoofdstuk 9 en 10.

  • Instellen op insuline mag u maximaal één keer per patiënt declareren.
  • Herinstellen mag u ook maximaal één keer per patiënt declareren. Herinstellen op insuline is aan de orde wanneer de ‘startbehandeling’ met insuline niet meer toereikend is. De patiënt gaat dan bijvoorbeeld over van een schema van één keer naar twee of drie keer daags of naar twee keer daags mix-insuline. U mag dus niet elke wijziging in het aantal eenheden declareren, herinstellen kunt u maximaal één keer per patiënt declareren.

Declareren van instellen en herinstellen op insuline kan vanaf het moment dat de patiënt via het patiëntenbestand via Calculus VIPLive is aangemeld voor het zorgprogramma Diabetes. Dat gebeurt vlak voor het begin van elk kwartaal. Het antwoord op deze vraag is ook te vinden in hoofdstuk 19 van het UNICUM handboek.

Als patiënten niet meer naar Saltro gaan voor hun fundusfoto, maar bij de oogarts lopen, moet ik ze dan afmelden bij Saltro?
Het is de bedoeling dat patiënten voor hun oogcontrole (fundusfoto) naar Saltro gaan. De kosten voor deze controle zijn daar aanzienlijk lager dan bij de oogarts. Een uitzondering geldt voor de patiënten die vanwege andere afwijkingen al een oogarts bezoeken. Bij hen mag de oogarts de funduscontrole in verband met diabetes gelijk meenemen. Om dubbele controle te voorkomen, is het in dit geval nodig om de patiënt af te melden bij Saltro.

Omgekeerd meldt u de patiënt weer aan bij Saltro wanneer de oogarts de patiënt terugverwijst. Geef de patiënt dan een nieuw formulier voor Saltro mee met een aanvraag voor een fundusfoto. Doe dit uiterlijk in de maand waarin de patiënt weer voor controle moet gaan.
Let op! Vergeet niet de uitslag van de oogcontrole via de oogarts handmatig in het HIS in te voeren. Deze wordt over het algemeen niet automatisch in het uitslagenscherm geïmporteerd en telt dan niet mee voor het percentage van de te halen procesindicatoren.

Hoe kan ik de juiste ICPC-codes en de juiste meetwaardecoderingen voor mensen met diabetes type 2 in het HIS noteren?
Het zorgprofiel is nieuw, welke meetwaarde codering hangt hieraan? De Simm’s classificatie is wel mogelijk, maar zonder zorgprofiel. Het zorgprofiel heeft als meetwaarde ZPVU. Het is nog geen verplichte meetwaarde, maar het is wel een werkafspraak tussen UNICUM en de aangesloten huisartsenpraktijken om deze waarde te noteren. Zo kunnen we nagaan hoe het is gesteld met de voetzorg en welke onkosten hierin omgaan. Dat is handig in de gesprekken met de zorgverzekeraar over het eventuele contracteren van deze zorg. Lukt het niet om het als meetwaarde te noteren? Noteer het dan in vrije tekst. Zo kunt u bij een volgend voetonderzoek ook terugzien hoe de stand van zaken de vorige keer was.

Ik heb een paar patiënten bij wie nog de code T90 staat. Deze wil ik veranderen in mijn HIS. Hoe kom ik erachter wie deze patiënten zijn? Ik zie alleen maar patiëntnummers staan, maar hoe zoek ik deze mensen op in mijn HIS?
Als het goed is vindt u de gegevens in VIPLive. Om alle gegevens te zien klikt u links bovenaan op de knop Start beveiligde sessie, pas daarna kunt u alle gegevens inzien. Klik in het Excel-bestand van de patiëntenlijst bovenaan op 'Bewerken' om alle gegevens te kunnen zien.

Hoe gaat UNICUM om met mensen met diabetes die niet op controle komen na herhaaldelijk oproepen. Kunnen wij ze uit het zorgprogramma Diabetes UNICUM halen en hoe zit het juridisch? Moet de patiënt schriftelijk toestemming geven dat zij geen diabeteszorg willen?
Hierover is in 2014 een  richtlijn verschenen van InEen, de koepelorganisatie van zorggroepen, huisartsenposten en gezondheidscentra. Deze richtlijn vindt u in hoofdstuk 31 van het UNICUM Handboek 2015.

Ik kan via Calculus VIPLive niet verwijzen naar een pedicure met wie ik veel samenwerk. Wat is daarvan de oorzaak?
Alleen pedicuren en podotherapeuten die zich hebben aangemeld bij UNICUM staan in het systeem en zijn doorgegeven aan Calculus VIPLive. De procedure voor aanmelden bij UNICUM staat in hoofdstuk 13 van het handboek. Pedicuren en podotherapeuten kunnen zich aanmelden bij UNICUM door een e-mail te sturen naar administratie@unicum-huisartsenzorg.nl.

Ik heb in mijn meetwaardentabel de waarde 'zorgprofielrisico voetulcera (diabetes)' toegevoegd. Wat vul ik in bij Simm's classificatie 0? Het zorgprofiel 0 mag/kan ik niet invullen.
Bij Simm's classificatie 0 hoeft u geen zorgprofiel in te vullen, mensen met deze classificatie hebben geen zorgprofiel. Vandaar dat u niets kunt invullen.

Bij wie moet ik begeleiding bij stoppen met roken voor iemand met diabetes mellitus type 2 declareren? Bij UNICUM of bij de zorgverzekeraar van de patiënt?
Begeleiding bij stoppen met roken (SMR) voor ketenzorgpatiënten valt onder de ketenzorg en moet u via Calculus VIPLive bij UNICUM declareren. U kunt SMR dus niet bij de zorgverzekeraar declareren. Als u dat toch doet, krijgt u een vordering die u moet terugbetalen. Alle informatie over declareren vindt u ook in hoofdstuk 15 van het handboek van UNICUM.

Bij een verwijzing binnen Calculus VIPLive naar een podotherapeut of pedicure staat: ‘Is er sprake van monofasische of niet hoorbare vaattonen en/of een EAI-meting <0.9?’ Is het de bedoeling dat als je zelf geen doppleronderzoek doet, je als praktijkondersteuner iedereen verwijst voor een  enkel-armindex?
De volgorde bij het voetonderzoek ter bepaling of uitsluiting van perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is: palperen – doppler – EAI. Als u de bloedvaten handmatig kunt voelen is er geen sprake van PAV. Kunt u deze niet voelen, dan luistert u met een doppler. Hoort u tri- of bifasische tonen? Dan is het goed. Hoort u monofasische of geen vaattonen? Dan moet u een enkel-armindex (EAI) doen ter uitsluiting van PAV. Het EAI-onderzoek is iets wat de huisarts of praktijkondersteuner kan doen. Iedereen hiervoor doorverwijzen, wordt erg duur. Bovendien is het voor de patiënt ook prettig als het gewoon in de huisartspraktijk kan. U mag voor het EAI-onderzoek overigens een M&I-verrichting declareren.

Mist u kennis of vaardigheden zelf een EAI te meten? U kunt een scholing op dit vlak volgen. Of vraag de huisarts het u te leren. Zo lastig is het niet. Op internet vindt u ook veel informatie en op de NHG-site staat een instructiefilm (zichtbaar na inloggen).

Wat moet ik als praktijkondersteuner of huisarts doen als een podotherapeut de Simm’s classificatie en het zorgprofiel van een van mijn patiënten heeft veranderd?
Maak goede afspraken met de pedicuren en podotherapeuten in uw regio over de manier van samenwerken. In het zorgprogramma Diabetes van UNICUM staan hierover de volgende afspraken. De Simm's classificatie en het zorgprofiel worden altijd in de huisartsenpraktijk bepaald door de huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige of diabetesverpleegkundige.

Afhankelijk van het zorgprofiel verwijst de huisartsenpraktijk de patiënt via Calculus VIPLive door naar de pedicure en/of podotherapeut. Pedicuren en podotherapeuten die nog niet in VIPLive staan kunnen zich melden bij UNICUM: administratie@unicum-huisartsenzorg.nl.  

Zorgprofiel 0 en 1 kunnen ook via VIPLive verwezen worden. Iemand met zorgprofiel 1 mag rechtstreeks naar de pedicure. Dit moet een pedicure met een ‘aantekening diabetes’ of een medisch pedicure zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. Vanaf zorgprofiel 2 of hoger moet de patiënt eerst naar de podotherapeut.
De podotherapeut zal vervolgens het behandelplan vaststellen en zo nodig een pedicure inschakelen. Pedicuren moeten over het algemeen een contract hebben met de podotherapeut om de door hun geleverde zorg betaald te krijgen. 

Pedicuren mogen geen patiënten doorsturen naar de podotherapeut ter bepaling van de Simm’s classificatie en het zorgprofiel. Hiervoor moeten zij de patiënt doorverwijzen naar de huisartsenpraktijk!
Als een podotherapeut op een andere Simm's classificatie en zorgprofiel uitkomt dan de huisartsenpraktijk, dan moet hij of zij daarover contact opnemen en overleggen.

Uiteindelijk stelt de huisarts altijd de Simm's classificatie en het zorgprofiel vast. Een podotherapeut mag geen diagnose stellen! Het gebeurt nog wel eens dat een podotherapeut bij een afwijkende EAI een PAV aangeeft. Maar deze diagnose moet echt door een huisarts of specialist gesteld worden!

Wat de podotherapeut wel en niet moet doen met betrekking tot rapportage staat heel duidelijk in het UNICUM Handboek 2015, evenals als de afspraken over wie wat doet. Belangrijk is dat de praktijkondersteuner of huisarts het jaarlijkse voetonderzoek doet en op basis daarvan de Simm’s classificatie en het zorgprofiel bepaalt en de patiënt zo nodig doorverwijst. Dit zijn de afspraken binnen UNICUM en ook de afspraken zoals ze in de Zorgmodule Diabetische voetulcera staan.

Als een podotherapeut één tot twee keer per jaar een voetonderzoek doet, wat is dan de zin van mijn onderzoek? In het kader van UNICUM moet ik één tot vier keer per jaar een voetonderzoek doen om aan de voorwaarden te voldoen. Ik ervaar dat als zinloos en onnodig belastend voor patiënt en mijzelf.
Als een patiënt meerdere keren per jaar de podotherapeut bezoekt, kunt u met de podotherapeut afspraken maken over de frequentie van het voetonderzoek in de huisartsenpraktijk. Het is belangrijk dat dit minstens één keer per jaar in de huisartsenpraktijk wordt gedaan om de Simm’s classificatie en het zorgprofiel te bepalen. Als u zeker weet dat een voetonderzoek met regelmaat door de podotherapeut wordt gedaan, is het voldoende om in de huisartsenpraktijk ieder kwartaal te vragen naar 'nieuwe' voetproblemen. Zijn er bijvoorbeeld wondjes, verzeker u er dan van dat de podotherapeut hiervan op de hoogte is. Of laat de patiënt een afspraak maken met de podotherapeut.

 

 

Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
De voorstelling die rook om je hoofd laat verdwijnen..
Kom ook kijken naar De (s)Toppers op donderdag 26 september in Zeist. Een prikkelende, humoristische en confronterende theatershow waarbij rokers en mee-rokers worden meegenomen in de rollercoaster die ‘stoppen’ heet.
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.