Unicum
Unicum

Regio ZOU Denktank O&I

Denktank O&I regio ZOU
Binnen de regio ZOU zijn meerdere GEZ-en en OWZ-en actief. Het nieuwe beleid van Zilveren Kruis heeft direct gevolgen voor de wijze waarop zij per 1 januari 2019 worden gefinancierd. Daarnaast willen ook praktijken met een niet GEZ of OWZ-financiering aan de slag met een meer populatiegerichte en wijkgerichte aanpak. Hoe kunnen huisartsen vanaf 2019 de nodige ondersteuning en financiering krijgen voor praktijk-, wijk- en regiosamenwerking?

De kracht van de nieuwe regio-organisatie UNICUM ZOU is dat huisartsen actief betrokken zijn bij het vormgeven van het inhoudelijke beleid. Het voorbereiden op de O&I-financiering en het ontwikkelen van een goed voorstel voor de regio, wordt gedaan door de huisartsen uit de regio zelf. Hiervoor is medio februari 2018 een denktank O&I in het leven geroepen die wordt gefaciliteerd door de UNICUM werkorganisatie.

Samenstelling denktank O&I
- Dominique van Steenis (huisarts Bunnik, vertegenwoordiger OWZ Kromme Rijn)
- Wim Bouman (GHC de Bilt)
- Alexander van Lennep (huisarts, vertegenwoordiger OWZ Utrechtse Heuvelrug)
- Lisa Ie (praktijkadviseur, vertegenwoordiger OWZ Utrechtse Heuvelrug)
- Lex Halsema (praktijkadviseur, vertegenwoordiger GHC Maarn)
- Ayse Tuna Tuzun (huisarts Zeist)
- Jan Willem de Klein (huisarts Bilthoven
- Carian van der Sman (GEZ-coördinator Zeist)
- Adri de Heij (huisarts, vertegenwoordiger GEZond Heuvelrug)
- Hans Erik van Helsdingen (directeur UNICUM)
- Priscilla de Roo (strategisch adviseur UNICUM)

Uitgangspunten denktank
Bij aanvang van de werkzaamheden heeft de denktank uitgangspunten geformuleerd die centraal staan bij de uitwerking van het regioplan:

  • Het moet bijdragen aan (betere) kwalitatief goede zorg voor patiënten.
  • Huisartsen(praktijken), gezondheidscentra, of andere formele wijksamenwerkingsverbanden met huisartsen zijn de belangrijkste eenheden in het regionale model.
  • Dat betekent dat het plan is gebaseerd op wat zij nodig hebben om integrale wijk- en populatiegerichte zorg te kunnen organiseren.
  • Het regioplan en de modules staan ten dienste van de huisartsen(praktijken), gezondheidscentra of andere geformaliseerde wijksamenwerkingsverbanden met huisartsen en dragen bij aan het oplossen van door hen gesignaleerde knelpunten en ‘brandhaarden’ in praktijk, wijk en regio.
  • Huisartsen hebben de mogelijkheid te kiezen welke modules zij wel of niet afnemen bij de regio-organisatie op basis van hun praktijk en populatiekenmerken.
  • Er moet recht gedaan worden aan het goede wat er al is en wijkverschillen moeten mogelijk blijven.
  • Het regioplan voorziet in voldoende ruimte voor innovatie.

Waar werkt de denktank concreet aan?

  1. Onderzoeken wat de thema’s zijn waarop de huisartsen in de regio ondersteuning wensen en op welke manier zij op deze punten contracten met de regio-organisatie kunnen afsluiten. Op basis van de uitkomsten een model ontwikkelen voor contracteringsafspraken tussen huisartsen en UNICUM.
  2. De contouren uitwerken van een goed, inhoudelijk onderbouwd plan voor de regio ZOU dat de basis vormt voor contracteringsafspraken tussen UNICUM en Zilveren Kruis.

Tijdens de ledenraadpleging op 3 juli 2018 presenteerde de denktank de eerste contouren van het regioplan.  

Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
De voorstelling die rook om je hoofd laat verdwijnen..
Kom ook kijken naar De (s)Toppers op donderdag 26 september in Zeist. Een prikkelende, humoristische en confronterende theatershow waarbij rokers en mee-rokers worden meegenomen in de rollercoaster die ‘stoppen’ heet.
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.