Unicum
Unicum

Regio ZOU Denktank O&I

Denktank O&I regio ZOU
Binnen de regio ZOU zijn meerdere GEZ-en en OWZ-en actief. Het nieuwe beleid van Zilveren Kruis heeft direct gevolgen voor de wijze waarop zij per 1 januari 2019 worden gefinancierd. Daarnaast willen ook praktijken met een niet GEZ of OWZ-financiering aan de slag met een meer populatiegerichte en wijkgerichte aanpak. Hoe kunnen huisartsen vanaf 2019 de nodige ondersteuning en financiering krijgen voor praktijk-, wijk- en regiosamenwerking?

De kracht van de nieuwe regio-organisatie UNICUM ZOU is dat huisartsen actief betrokken zijn bij het vormgeven van het inhoudelijke beleid. Het voorbereiden op de O&I-financiering en het ontwikkelen van een goed voorstel voor de regio, wordt gedaan door de huisartsen uit de regio zelf. Hiervoor is medio februari 2018 een denktank O&I in het leven geroepen die wordt gefaciliteerd door de UNICUM werkorganisatie.

Samenstelling denktank O&I
- Dominique van Steenis (huisarts Bunnik, vertegenwoordiger OWZ Kromme Rijn)
- Wim Bouman (GHC de Bilt)
- Alexander van Lennep (huisarts, vertegenwoordiger OWZ Utrechtse Heuvelrug)
- Lisa Ie (praktijkadviseur, vertegenwoordiger OWZ Utrechtse Heuvelrug)
- Lex Halsema (praktijkadviseur, vertegenwoordiger GHC Maarn)
- Ayse Tuna Tuzun (huisarts Zeist)
- Jan Willem de Klein (huisarts Bilthoven
- Carian van der Sman (GEZ-coördinator Zeist)
- Adri de Heij (huisarts, vertegenwoordiger GEZond Heuvelrug)
- Hans Erik van Helsdingen (directeur UNICUM)
- Priscilla de Roo (strategisch adviseur UNICUM)

Uitgangspunten denktank
Bij aanvang van de werkzaamheden heeft de denktank uitgangspunten geformuleerd die centraal staan bij de uitwerking van het regioplan:

  • Het moet bijdragen aan (betere) kwalitatief goede zorg voor patiënten.
  • Huisartsen(praktijken), gezondheidscentra, of andere formele wijksamenwerkingsverbanden met huisartsen zijn de belangrijkste eenheden in het regionale model.
  • Dat betekent dat het plan is gebaseerd op wat zij nodig hebben om integrale wijk- en populatiegerichte zorg te kunnen organiseren.
  • Het regioplan en de modules staan ten dienste van de huisartsen(praktijken), gezondheidscentra of andere geformaliseerde wijksamenwerkingsverbanden met huisartsen en dragen bij aan het oplossen van door hen gesignaleerde knelpunten en ‘brandhaarden’ in praktijk, wijk en regio.
  • Huisartsen hebben de mogelijkheid te kiezen welke modules zij wel of niet afnemen bij de regio-organisatie op basis van hun praktijk en populatiekenmerken.
  • Er moet recht gedaan worden aan het goede wat er al is en wijkverschillen moeten mogelijk blijven.
  • Het regioplan voorziet in voldoende ruimte voor innovatie.

Waar werkt de denktank concreet aan?

  1. Onderzoeken wat de thema’s zijn waarop de huisartsen in de regio ondersteuning wensen en op welke manier zij op deze punten contracten met de regio-organisatie kunnen afsluiten. Op basis van de uitkomsten een model ontwikkelen voor contracteringsafspraken tussen huisartsen en UNICUM.
  2. De contouren uitwerken van een goed, inhoudelijk onderbouwd plan voor de regio ZOU dat de basis vormt voor contracteringsafspraken tussen UNICUM en Zilveren Kruis.

Tijdens de ledenraadpleging op 3 juli 2018 presenteerde de denktank de eerste contouren van het regioplan.  

Nieuwe stappen in oprichting regio-organisatie Zuidwest-Utrecht
Op 21 november jl. presenteerde het bestuur van de regio-organisatie in oprichting aan alle huisartsen in de regio ZWU de stand van zaken omtrent de vorming van de nieuwe organisatie en de O&I-contractering. Zij gingen in op de structuur van de nieuwe organisatie en de planning van het proces. Daarnaast werden de ideeën over het lidmaatschap en bestuur gedeeld.
Zorg4Zeist app: Top-3 huisartsen in het zonnetje gezet
Op een druilerige 5 december werden drie huisartsen in het zonnetje gezet. Het betreft de drie huisartsen met de meeste aangesloten patiënten op de Zorg4Zeist app. De Zeister regio (inclusief Den Dolder) scoort ver boven het landelijk gemiddelde, maar huisartsen Rian van Kessel, Roel van Kuppevelt en Luuk van Eijk zijn de koplopers.
Zorgverleners Bunnik leren veilig communiceren via app
Zo’n vijftig zorgverleners uit de gemeente Bunnik volgden op 26 en 28 november een workshop over de Calculus VIP app. Zij leerden hoe ze veilig met elkaar, maar ook met mantelzorgers en patiënten kunnen communiceren via de app. De deelnemers konden hier direct de volgende dag in de praktijk mee aan de slag.
Inspirerend werkbezoek Positieve Gezondheid
Op donderdag 18 oktober bracht UNICUM met zes personen een werkbezoek aan Spectrum Medisch Centrum. In een voormalige bouwmarkt in Meppel realiseerden zorgverleners dit multidisciplinaire gezondheidscentrum met ‘Positieve Gezondheid’ als uitgangspunt.