Unicum
Unicum

Regio ZOU Denktank O&I

Denktank O&I regio ZOU
Binnen de regio ZOU zijn meerdere GEZ-en en OWZ-en actief. Het nieuwe beleid van Zilveren Kruis heeft direct gevolgen voor de wijze waarop zij per 1 januari 2019 worden gefinancierd. Daarnaast willen ook praktijken met een niet GEZ of OWZ-financiering aan de slag met een meer populatiegerichte en wijkgerichte aanpak. Hoe kunnen huisartsen vanaf 2019 de nodige ondersteuning en financiering krijgen voor praktijk-, wijk- en regiosamenwerking?

De kracht van de nieuwe regio-organisatie UNICUM ZOU is dat huisartsen actief betrokken zijn bij het vormgeven van het inhoudelijke beleid. Het voorbereiden op de O&I-financiering en het ontwikkelen van een goed voorstel voor de regio, wordt gedaan door de huisartsen uit de regio zelf. Hiervoor is medio februari 2018 een denktank O&I in het leven geroepen die wordt gefaciliteerd door de UNICUM werkorganisatie.

Samenstelling denktank O&I
- Dominique van Steenis (huisarts Bunnik, vertegenwoordiger OWZ Kromme Rijn)
- Wim Bouman (GHC de Bilt)
- Alexander van Lennep (huisarts, vertegenwoordiger OWZ Utrechtse Heuvelrug)
- Lisa Ie (praktijkadviseur, vertegenwoordiger OWZ Utrechtse Heuvelrug)
- Lex Halsema (praktijkadviseur, vertegenwoordiger GHC Maarn)
- Ayse Tuna Tuzun (huisarts Zeist)
- Jan Willem de Klein (huisarts Bilthoven
- Carian van der Sman (GEZ-coördinator Zeist)
- Adri de Heij (huisarts, vertegenwoordiger GEZond Heuvelrug)
- Hans Erik van Helsdingen (directeur UNICUM)
- Priscilla de Roo (strategisch adviseur UNICUM)

Uitgangspunten denktank
Bij aanvang van de werkzaamheden heeft de denktank uitgangspunten geformuleerd die centraal staan bij de uitwerking van het regioplan:

  • Het moet bijdragen aan (betere) kwalitatief goede zorg voor patiënten.
  • Huisartsen(praktijken), gezondheidscentra, of andere formele wijksamenwerkingsverbanden met huisartsen zijn de belangrijkste eenheden in het regionale model.
  • Dat betekent dat het plan is gebaseerd op wat zij nodig hebben om integrale wijk- en populatiegerichte zorg te kunnen organiseren.
  • Het regioplan en de modules staan ten dienste van de huisartsen(praktijken), gezondheidscentra of andere geformaliseerde wijksamenwerkingsverbanden met huisartsen en dragen bij aan het oplossen van door hen gesignaleerde knelpunten en ‘brandhaarden’ in praktijk, wijk en regio.
  • Huisartsen hebben de mogelijkheid te kiezen welke modules zij wel of niet afnemen bij de regio-organisatie op basis van hun praktijk en populatiekenmerken.
  • Er moet recht gedaan worden aan het goede wat er al is en wijkverschillen moeten mogelijk blijven.
  • Het regioplan voorziet in voldoende ruimte voor innovatie.

Waar werkt de denktank concreet aan?

  1. Onderzoeken wat de thema’s zijn waarop de huisartsen in de regio ondersteuning wensen en op welke manier zij op deze punten contracten met de regio-organisatie kunnen afsluiten. Op basis van de uitkomsten een model ontwikkelen voor contracteringsafspraken tussen huisartsen en UNICUM.
  2. De contouren uitwerken van een goed, inhoudelijk onderbouwd plan voor de regio ZOU dat de basis vormt voor contracteringsafspraken tussen UNICUM en Zilveren Kruis.

Tijdens de ledenraadpleging op 3 juli 2018 presenteerde de denktank de eerste contouren van het regioplan.  

Inspirerend werkbezoek Positieve Gezondheid
Op donderdag 18 oktober bracht UNICUM met zes personen een werkbezoek aan Spectrum Medisch Centrum. In een voormalige bouwmarkt in Meppel realiseerden zorgverleners dit multidisciplinaire gezondheidscentrum met ‘Positieve Gezondheid’ als uitgangspunt.
Verslag eerste bijeenkomst praktijkmanagers
Afgelopen 22 oktober organiseerde UNICUM een eerste netwerkbijeenkomst voor praktijkmanagers. De resultaten van de onder huisartsen gehouden enquête over praktijkmanagement werden gepresenteerd en Zilveren Kruis ging in op de aangepaste voorwaarden voor vergoeding in 2019.
Fennameen, film over positief leven met een beperking
We hebben een filmtip voor u: Fennameen, over de 86-jarige Fenna uit Zeist. Zij is blind, maar ontzettend ondernemend en positief. Bij de première op 25 november spreekt onze kaderhuisarts Ouderengeneeskunde Brenda Ott over Positive Health en Gezond Ouder Worden.
Fluitend aan het werk
Fluitend aan het werk was het thema van de inspiratiebijeenkomst op 4 oktober 2018. In de Oranjerie bij Huis Doorn gingen we met muziek als metafoor samen op onderzoek uit. Hoe kan persoonsgericht werken bijdragen aan plezier in het werk? Bekijk het fotoverslag om een impressie van de bijeenkomst te krijgen.
Intentieverklaring krachtenbundeling in Zuidwest-Utrecht
Huisartsenorganisaties in Zuidwest-Utrecht hebben de intentie om de krachten te bundelen. Vooruitlopend op deze samenwerking is besloten gezamenlijk, met onderling afgestemde aanvragen, aanspraak te maken op innovatiebudget bij de regiotafel. De aanvragen zijn eind augustus ingediend.